ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมของสมาคม
dot
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletรายงานการประชุม
bulletประวัติความเป็นมา
bulletประชุมวิชาการประจำปี
dot
รวมลิงค์เว็บ สมาคมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletJapan Neuroscience Society
bulletSFN
bulletFAONS
bulletAPSN
bulletIBRO
หมวดที่ 2 สมาชิก article

 

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕.    สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑สมาชิกสามัญได้แก่นักประสาทวิทยาศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอนและการวิจัยในวิทยาการแขนงนี้สาขาใดสาขาหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย
๕.๒สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้มีอุปการะคุณแก่
        สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 
ข้อ๖.  สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
           ๖.๑เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
           ๖.๒เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
           ๖.๓ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
           ๖.๔ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือ
        เสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
        การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้า
        เป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
๖.๕ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถาบันการศึกษาหรือวิจัย ในสาขาวิชาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานของระบบประสาท
 
ข้อ๗. ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
          ๗.๑สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าค่าบำรุงเป็นรายปีๆละ               ๑๐๐    บาท
                                      หรือค่าบำรุงตลอดชีพ ชำระครั้งเดียว      ๑๐๐๐    บาท
          ๗.๒สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 
ข้อ๘. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย๑คนและให้เลขาธิการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ณสำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๑๕วันเพื่อให้สมาชิกอื่นๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
 
ข้อ๙.   ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จสิ้นภายใน๓๐วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการและสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
 
ข้อ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม
 
ข้อ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
          ๑๑.๑ตาย
          ๑๑.๒ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้
          พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่
          เรียบร้อย
          ๑๑.๓ขาดคุณสมบัติของสมาชิก
          ๑๑.๔ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจาก
          ทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
 
ข้อ๑๒.          สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
          ๑๒.๑มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
          ๑๒.๒มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
          ๑๒.๓มีสิทธิได้รับสวัสดิการและข่าวสารต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
          ๑๒.๔มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
         ๑๒.๕สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงมติต่างๆในที่ประชุมได้คนละ๑คะแนนเสียง
          ๑๒.๖มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
         ๑๒.๗มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย๑ใน๓ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
          ๑๒.๘มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
          ๑๒.๙มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
          ๑๒.๑๐มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม
          ๑๒.๑๑มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
          ๑๒.๑๒มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายข้อบังคับสมาคม

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป article
หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคม article
หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่ article
หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน article
หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกของสมาคม article
หมวดที่ 7บทเฉพาะกาล articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมประสาทวิทยาศาสตรไทย
ที่อยู่ :  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เขตปทุมวัน          กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ :  02-2188342     โทรสาร :  02-2188340    
อีเมล : tnsthaimember@gmail.com    เว็บไซต์ : tnsthai.com

 

Thai Neuroscience Society
Office :  Department of Physiology, Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand    
Tel :  662-2188342     Fax :  662-2188340    
email : tnsthaimember@gmail.com     website : tnsthai.com