ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
กิจกรรมของสมาคม
dot
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletรายงานการประชุม
bulletประวัติความเป็นมา
bulletประชุมวิชาการประจำปี
dot
รวมลิงค์เว็บ สมาคมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletJapan Neuroscience Society
bulletSFN
bulletFAONS
bulletAPSN 2010


IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University


หมวดที่ 2 สมาชิก article

 

หมวดที่ ๒
สมาชิก
ข้อ ๕.    สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ
๕.๑สมาชิกสามัญได้แก่นักประสาทวิทยาศาสตร์ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอนและการวิจัยในวิทยาการแขนงนี้สาขาใดสาขาหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทย
๕.๒สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้มีอุปการะคุณแก่
        สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
 
ข้อ๖.  สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
           ๖.๑เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
           ๖.๒เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
           ๖.๓ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
           ๖.๔ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถหรือ
        เสมือนไร้ความสามารถหรือต้องโทษจำคุกยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
        การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้า
        เป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
๖.๕ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถาบันการศึกษาหรือวิจัย ในสาขาวิชาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานของระบบประสาท
 
ข้อ๗. ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
          ๗.๑สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าค่าบำรุงเป็นรายปีๆละ               ๑๐๐    บาท
                                      หรือค่าบำรุงตลอดชีพ ชำระครั้งเดียว      ๑๐๐๐    บาท
          ๗.๒สมาชิกกิตติมศักดิ์มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 
ข้อ๘. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย๑คนและให้เลขาธิการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ณสำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๑๕วันเพื่อให้สมาชิกอื่นๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้นเมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
 
ข้อ๙.   ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จสิ้นภายใน๓๐วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการและสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนดก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
 
ข้อ๑๐. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม
 
ข้อ๑๑. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
          ๑๑.๑ตาย
          ๑๑.๒ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้
          พิจารณาอนุมัติและสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่
          เรียบร้อย
          ๑๑.๓ขาดคุณสมบัติของสมาชิก
          ๑๑.๔ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจาก
          ทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
 
ข้อ๑๒.          สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
          ๑๒.๑มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
          ๑๒.๒มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
          ๑๒.๓มีสิทธิได้รับสวัสดิการและข่าวสารต่างๆที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
          ๑๒.๔มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
         ๑๒.๕สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงมติต่างๆในที่ประชุมได้คนละ๑คะแนนเสียง
          ๑๒.๖มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
         ๑๒.๗มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย๑ใน๓ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
          ๑๒.๘มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
          ๑๒.๙มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
          ๑๒.๑๐มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม
          ๑๒.๑๑มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
          ๑๒.๑๒มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายข้อบังคับสมาคม

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป article
หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคม article
หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่ article
หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน article
หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกของสมาคม article
หมวดที่ 7บทเฉพาะกาล articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมประสาทวิทยาศาสตรไทย
ที่อยู่ :  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เขตปทุมวัน          กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ :  02-2188342     โทรสาร :  02-2188340    
อีเมล : tnsthaimember@gmail.com    เว็บไซต์ : tnsthai.com

 

Thai Neuroscience Society
Office :  Department of Physiology, Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand    
Tel :  662-2188342     Fax :  662-2188340    
email : tnsthaimember@gmail.com     website : tnsthai.com