ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรมของสมาคม
dot
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletรายงานการประชุม
bulletประวัติความเป็นมา
bulletประชุมวิชาการประจำปี
dot
รวมลิงค์เว็บ สมาคมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletJapan Neuroscience Society
bulletSFN
bulletFAONS
bulletAPSN
bulletIBRO
หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคม article

 

หมวดที่ ๓
การดำเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๓. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย ๗ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สมาคม และให้ผู้ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายกสมาคม ๑ คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสมาคมตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
                ๑๓.๑     นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม
ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
                ๑๓.๒    อุปนายก ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม ปฏิบัติตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน
                ๑๓.๓    เลขาธิการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
                ๑๓.๔    เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของสมาคม ไว้เพื่อการตรวจสอบ
                ๑๓.๕    ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
                ๑๓.๖     นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
                ๑๓.๗    ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
                ๑๓.๘    กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มี
ขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดเอาไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ให้ถือว่าเป็น “กรรมการกลาง
 
ข้อ ๑๔. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๒ ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
 
ข้อ ๑๕. ตำแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
 
ข้อ ๑๖. กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระก็ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ คือ
                ๑๖.๑ ตาย
                ๑๖.๒ ลาออก
                ๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
                ๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
 
ข้อ ๑๗. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
 
ข้อ ๑๘. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
                ๑๘.๑ มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น และจะ
                        ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
                ๑๘.๒ มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
                ๑๘.๓ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือ
           อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
                ๑๘.๔ มีอำนาจที่จะเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
                ๑๘.๕ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
                ๑๘.๖ มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจ
          อื่น ๆ ตามข้อบังคับได้กำหนดไว้
                ๑๘.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
                ๑๘.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จำนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิก
           สามัญทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการ
           ประชุมใหญ่วิสามัญภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
                ๑๘.๙ มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนิน
                        กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถให้สมาชิกตรวจดูได้
           เมื่อสมาชกร้องขอ
                ๑๘.๑๐ จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิก
             ได้รับทราบ
                ๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้ได้กำหนดไว้
 
ข้อ ๑๙. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
 
ข้อ ๒๐. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
 
ข้อ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้นข้อบังคับสมาคม

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป article
หมวดที่ 2 สมาชิก article
หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่ article
หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน article
หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกของสมาคม article
หมวดที่ 7บทเฉพาะกาล articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมประสาทวิทยาศาสตรไทย
ที่อยู่ :  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เขตปทุมวัน          กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ :  02-2188342     โทรสาร :  02-2188340    
อีเมล : tnsthaimember@gmail.com    เว็บไซต์ : tnsthai.com

 

Thai Neuroscience Society
Office :  Department of Physiology, Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand    
Tel :  662-2188342     Fax :  662-2188340    
email : tnsthaimember@gmail.com     website : tnsthai.com