ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
กิจกรรมของสมาคม
dot
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletรายงานการประชุม
bulletประวัติความเป็นมา
bulletประชุมวิชาการประจำปี
dot
รวมลิงค์เว็บ สมาคมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletJapan Neuroscience Society
bulletSFN
bulletFAONS
bulletAPSN 2010


IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University
IBRO School 2013, Siriraj Hospital, Mahidol University


หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคม article

 

หมวดที่ ๓
การดำเนินกิจการสมาคม
ข้อ ๑๓. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย ๗ คน อย่างมากไม่เกิน ๑๕ คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่สมาคม และให้ผู้ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คน และอุปนายกสมาคม ๑ คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสมาคมตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
                ๑๓.๑     นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม
ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
                ๑๓.๒    อุปนายก ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม ปฏิบัติตามที่นายก
สมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน
                ๑๓.๓    เลขาธิการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคมตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
                ๑๓.๔    เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของสมาคม ไว้เพื่อการตรวจสอบ
                ๑๓.๕    ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
                ๑๓.๖     นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
                ๑๓.๗    ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก
และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
                ๑๓.๘    กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มี
ขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดเอาไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ให้ถือว่าเป็น “กรรมการกลาง
 
ข้อ ๑๔. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๒ ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ
 
ข้อ ๑๕. ตำแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควร เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
 
ข้อ ๑๖. กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระก็ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ คือ
                ๑๖.๑ ตาย
                ๑๖.๒ ลาออก
                ๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ
                ๑๖.๔ ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
 
ข้อ ๑๗. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก
 
ข้อ ๑๘. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
                ๑๘.๑ มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น และจะ
                        ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
                ๑๘.๒ มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
                ๑๘.๓ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือ
           อนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
                ๑๘.๔ มีอำนาจที่จะเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
                ๑๘.๕ มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
                ๑๘.๖ มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจ
          อื่น ๆ ตามข้อบังคับได้กำหนดไว้
                ๑๘.๗ มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
                ๑๘.๘ มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จำนวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิก
           สามัญทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการ
           ประชุมใหญ่วิสามัญภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
                ๑๘.๙ มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนิน
                        กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถให้สมาชิกตรวจดูได้
           เมื่อสมาชกร้องขอ
                ๑๘.๑๐ จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิก
             ได้รับทราบ
                ๑๘.๑๑ มีหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้ได้กำหนดไว้
 
ข้อ ๑๙. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันปีละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
 
ข้อ ๒๐. การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
 
ข้อ ๒๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้นข้อบังคับสมาคม

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป article
หมวดที่ 2 สมาชิก article
หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่ article
หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน article
หมวดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกของสมาคม article
หมวดที่ 7บทเฉพาะกาล articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมประสาทวิทยาศาสตรไทย
ที่อยู่ :  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เขตปทุมวัน          กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ :  02-2188342     โทรสาร :  02-2188340    
อีเมล : tnsthaimember@gmail.com    เว็บไซต์ : tnsthai.com

 

Thai Neuroscience Society
Office :  Department of Physiology, Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand    
Tel :  662-2188342     Fax :  662-2188340    
email : tnsthaimember@gmail.com     website : tnsthai.com